Terug
Gepubliceerd op 04/07/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/06/2022 - 20:00

Aanvullend reglement op het wegverkeer - Vredestraat

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Trudo Dejonghe, Christel Verleyen, Hannes Eechaute, Raadsleden
Feiten en context

Wanneer een bevoegde overheid – hetzij een gemeente, hetzij het gewest – beslist om op een bepaalde plaats een verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het plaatsen van de correcte verkeerstekens. Voor het plaatsen van verkeerstekens die verplichtingen opleggen aan weggebruikers, is een politieverordening vereist van de bevoegde overheid. Voor zover deze verkeerstekens een blijvende of periodieke aangelegenheid regelen, zijn deze politieverordeningen aanvullende reglementen op het wegverkeer (AR).

De Vredestraat maakt deel uit van de bebouwde kom en valt binnen de variabele zone 30, overeenkomstig de aanvullende reglementen van 25 april 2022 betreffende de bebouwde kom en de zonale snelheidsregeling.

De hierna voorziene maatregelen hebben betrekking op gemeentewegen.

Hogere regelgeving
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
 • Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • Koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
 • Dienstorder MOW/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 betreffende de procedure aanvullende reglementen op gewestwegen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur
Vorige beslissingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de bebouwde kom
 • Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 betreffende het aanvullend reglement met betrekking tot de zonale snelheidsregeling
Motivering

Bij het uitkomen van de Vredestraat op de Polderdreef wordt de voorrang geregeld door verkeerslichten. Bij het uitkomen van de Vredestraat op de rotonde Baron de Gieylaan dient er voorrang verleend te worden. Er geldt een parkeerverbod over de volledige lengte van de straat en dit aan beide zijden. Gezien dit een drukke schoolomgeving is, zijn er ook meerdere oversteekplaatsen voor voetgangers voorzien.

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

Bij het uitrijden van de Vredestraat naar de Polderdreef wordt de voorrang geregeld door verkeerslichten. Om dit kenbaar te maken aan de weggebruiker wordt de volgende signalisatie aangebracht:

 • Verkeerslicht in de Vredestraat ter hoogte van het kruispunt met de Polderdreef
 • Een stopstreep in de Vredestraat ter hoogte van het verkeerslicht
 • Een opstelvak voor fietsers ter hoogte van het verkeerslicht
 • Een B22-verkeersbord in de Vredestraat ter hoogte van het kruispunt met de Polderdreef
 

Artikel 2.

Bij het uitrijden van de Vredestraat naar de rotonde Baron de Gieylaan, dient er voorrang verleend te worden aan fietsers op het fietspad en aan het verkeer op de rotonde. Om dit kenbaar te maken aan de weggebruiker wordt de volgende signalisatie aangebracht:

 • Een overlangse markering die een fietspad aanduidt in de Vredestraat, ter hoogte van de rotonde
 • Een B1-verkeersbord in de Vredestraat ter hoogte van bovengenoemd fietspad dat van de Baron de Gieylaan (centrum) naar de Jeugdwegel leidt, in beide richtingen
 • Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken in de Vredestraat voor gemotoriseerd verkeer aan beide kanten van het bovengenoemde fietspad
 • Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken in de Vredestraat voor gemotoriseerd verkeer bij het oprijden van de rotonde
 • Een D5 in het midden van de rotonde


Artikel 3.

De Vredestraat heeft voorrang op de Kasteellaan. Om dit kenbaar te maken aan de weggebruiker wordt de volgende signalisatie aangebracht:

 • Een overlangse markering die een fietspad aanduidt in de Vredestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan
 • Een B15f-verkeersbord in de Vredestraat, ter hoogte van de parking van De Kleine Prins
 
Artikel 4.

In de Kasteellaan, tussen de parking en de toegang tot De Kleine Prins, wordt het huidige fietspad omgevormd naar een voetpad. Om dit kenbaar te maken aan de weggebruiker wordt de volgende signalisatie aangebracht:

 • C11 ter hoogte van het kruispunt Vredestraat met het voetpad voor de toegang tot De Kleine Prins


Artikel 5.

In de Vredestraat wordt er, ter hoogte van de wegversmalling aan de toegang van De Kleine Prins, een voorrangsregeling ingevoerd. Om dit kenbaar te maken aan de weggebruiker wordt de volgende signalisatie aangebracht:
 • B19 in de Vredestraat ter hoogte van huisnummer 5, richting Polderdreef
 • B21 in de Vredestraat ter hoogte van de parking van de begraafplaats, richting Kasteellaan


Artikel 6.

In de Vredestraat worden er enkele oversteekplaatsen voor voetgangers aangeduid aan de hand van een zebrapad. De zebrapaden worden aangelegd op de volgende locaties:

 • In de Vredestraat, ter hoogte van het verkeerslicht aan het kruispunt met de Polderdreef
 • In de Vredestraat ter hoogte van de toegang tot De Kleine Prins (Vredestraat 9)
 • In de Vredestraat ter hoogte van huisnummer 1D
 • In de Vredestraat ter hoogte van Baron de Gieylaan 65
 

Artikel 7.

Ter hoogte van de begraafplaats is een parking voorzien, met één parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap. Om dit kenbaar te maken aan de weggebruiker wordt de volgende signalisatie aangebracht:

 • E9a-verkeersbord ter hoogte van de toegang tot de parking van de begraafplaats
 • E9a-verkeersbord met logo "personen met een handicap" ter hoogte van parkeerplaats het dichtst bij de toegang tot de begraafplaats
 

Artikel 8.

In de Vredestraat geldt over de volledige afstand en aan beide kanten van de weg een stilstaan- en parkeerverbod. Om dit kenbaar te maken aan de weggebruiker wordt de volgende signalisatie aangebracht:

 • E3-verkeersbord met onderbord “GXa” ter hoogte van de begraafplaats richting de Kasteellaan
 • E3-verkeersbord met onderbord “GXd” ter hoogte van De Kleine Prins richting de Kasteellaan
 • E3-verkeersbord met onderbord “GXb” ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan richting de Kasteellaan
 • E3-verkeersbord met onderbord “GXa” ter hoogte van het kruispunt Vredestraat – Kasteellaan richting de Polderdreef
 • E3-verkeersbord met onderbord “GXd” ter hoogte van Vredestraat 9 richting de Polderdreef
 • E3-verkeersbord met onderbord “GXb” ter hoogte van het kruispunt Vredestraat – Polderdreef richting de Polderdreef

Artikel 9.

De maatregelen, opgesomd in voorgaande artikels, zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie volgens het signalisatieplan in bijlage bij dit besluit. Onderhavig aanvullend verkeersreglement vervangt alle voorgaande aanvullende reglementen met betrekking tot de Vredestraat.

 

Artikel 10.

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Departement MOW.