Terug
Gepubliceerd op 07/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30

Reglement tienerwerking 2020-2025 - vaststellen

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Het reglement tienerwerking 2020-2022 dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2019 dient te worden geactualiseerd.

  • De procedure van inschrijven zal wijzigen omdat het mogelijk is om via het inschrijvingsprogramma Ticketgang 2 of meerdere ticketgang accounts als affilliate aan elkaar te koppelen.
  • Deelnamegelden kunnen worden terugbetaald na aftrek van 1,5 euro administratieve kost per dag.
  • Vanaf 2020 geldt dat: Ouders van wie de kinderen onder 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden) een fiscaal attest krijgen.

Het  retributiereglement voor het innen van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen van 29 april 2019 is niet van toepassing omdat de betalingen vóór de activiteit moeten in orde zijn.

Hogere regelgeving
  • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen.
  • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Vorige beslissingen
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 waarbij het reglement tienerwerking in samenwerking met de gemeente Sint-Martens-Latem wordt goedgekeurd
Motivering

Samenwerking tussen lokaal bestuur De Pinte en Sint-Martens-Latem voor het organiseren van uitstappen voor tieners.

Het maatschappelijk belang van de organisatie van tienerwerking tijdens de vakantieperiodes.

Een divers aanbod van natuur-, sport-, jeugd-, en cultuuractiviteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

We streven naar een betalingsregeling waarbij de gemeente 40% van de kosten op zich neemt en de deelnemer 60 %.

We bewaren een evenwicht tussen het aantal activiteiten dat lokaal bestuur De Pinte organiseert en het aantal dat Sint-Martens-Latem organiseert. Ook voor de uiteindelijke bijdrage per gemeente houden we rekening met de evenwaardigheid.

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

Huidig reglement heeft betrekking op de tienerwerking en heft het reglement van 16 december 2019 daaromtrent op vanaf 13 juni 2022.


Artikel 2. De doelgroep

De tienerwerking De Pinte – Sint-Martens-Latem staat open voor jongeren vanaf 12 jaar tot 16 jaar (voor sommige activiteiten wordt de leeftijdsgrens naar beneden getrokken tot 10 jaar).

 

Artikel 3. Tijdstip

Lokaal bestuur Sint-Martens-Latem en lokaal bestuur De Pinte bieden samen activiteiten voor tieners aan in schoolvakanties. Het exacte tijdstip van de verschillende activiteiten wordt aan de ouders en de tieners doorgegeven via de verschillende promotiekanalen (facebook, instagram, gemeentelijk infoblad, mail en affiches). 

 

Artikel 4. Opvang

Er wordt geen opvang voorzien voor of na de activiteiten. De verantwoordelijke organisator (één personeelslid van Sint-Martens-Latem of De Pinte) is altijd minimum een kwartier voor de start aanwezig en blijft ook een kwartier na de activiteit op de afspraakplaats. Jongeren die op eigen houtje naar de afspraakplaats komen, melden dit bij de inschrijving. De heen- of terugweg naar of van de afspraakplaats valt niet onder de verantwoordelijkheid van de organiserende gemeente.

 

Artikel 5. Inschrijven

De jongere of zijn/haar ouder schrijft vooraf online via Ticketgang in. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen per tieneractiviteit dus tijdig inschrijven is aangeraden.

 

Artikel 6. Tarief

De deelnameprijs wordt bepaald aan de hand van de kost van de activiteit. Hierbij neemt de gemeente een deel van de kosten op zich. Er is geen onderscheid voor het tarief tussen inwoners en niet-inwoners.

§1. Sociaal tarief

Met een attest ‘omniostatuut’ of ‘verhoogde tegemoetkoming’ of ‘aanvraag sociaal tarief’ bedraagt het toegangsgeld de helft van de deelnameprijs. De mutualiteit reikt de attesten 'omniostatuut' en 'verhoogde tegemoetkoming' uit. Het OCMW en andere sociale instanties (bijv. thuisbegeleidingsdienst, pleegzorg, CAW ...) kunnen een attest 'aanvraag sociaal tarief' uitschrijven. De ouder geeft het attest op voorhand af bij de dienst Vrije tijd van Sint-Martens-Latem of De Pinte. Zonder attest kan het lokaal bestuur geen sociaal tarief toekennen en moet de volledige deelnameprijs betaald worden.

§2. Terugbetaling deelnameprijs

Deelnamegelden worden enkel terugbetaald indien de afwezigheid ten laatste 5 kalenderdagen voor de start van de activiteit schriftelijk gemeld wordt.
Bij ziekte kan het inschrijvingsgeld mits aftrek van de administratieve kost terugbetaald worden als uiterlijk 7 dagen na de activiteit een doktersattest ontvangen wordt (Gemeentehuis Sint-Martens-Latem, Dorp 1, Sint-Martens-Latem of Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP), Polderbos 20, 9840 De Pinte). Deelnamegelden worden terugbetaald na aftrek van 1,5 euro administratieve kost per dag.

§3. Fiscale attesten of mutualiteitsattesten

Voor de activiteiten van de tienerwerking worden fiscale attesten of mutualiteitsattesten uitgeschreven voor ouders van wie de kinderen onder de 14 jaar zijn (tot de dag dat ze 14 jaar worden).

 

Artikel 7. Medische gegevens en verzekering

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders van de deelnemer om noodzakelijke medische gegevens aan de organisator door te geven. In geval van ziekte of letsel tijdens een tieneractiviteit neemt het verantwoordelijk personeelslid van De Pinte of Sint-Martens-Latem contact op met één van de ouders om de situatie te bespreken. Indien nodig, wordt het kind behandeld door een arts. De kosten van deze raadpleging vallen ten laste van de ouders. De verzekeringsdocumenten kunnen bij de verantwoordelijke opgevraagd worden. Lokaal bestuur Sint-Martens-Latem en lokaal bestuur De Pinte nemen de activiteiten waar zij respectievelijk voor verantwoordelijk zijn op in hun verzekeringspolis.


Artikel 8. Portretrecht

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal heeft de jeugddienst toestemming nodig. De ouders van de ingeschreven tieners zullen een brief ontvangen waarin ze moeten verklaren al dan niet akkoord te gaan met het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal.

 

Artikel 9. Benodigdheden

Een week voor elke activiteit ontvangt de ouder of de jongere een mail met de afspraken en de benodigdheden.

 

Artikel 10. Vergoeding begeleiders

Bij nood aan extra begeleiding, kan er een beroep gedaan worden op vrijwilligers.
Zij krijgen per activiteit een forfaitaire vrijwilligersvergoeding.


Artikel 11.

Dit reglement heeft uitwerking vanaf 13 juni 2022 tot en met 31 december 2025.