Terug
Gepubliceerd op 10/11/2022

Besluit  Vast bureau

do 10/11/2022 - 13:30

Rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° en 3° decreet lokaal bestuur) - vaststellen

Aanwezig: Lieve Van Lancker, Wd. voorzitter van het vast bureau
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Leden van het vast bureau
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Er wordt voorgesteld de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel te wijzigen.

Op inhoudelijk vlak werd onderstaande gewijzigd:

Art. 14                   Schrapping dat bekendmaking niet beperkt kan blijven tot elektronische kanalen + bepaling dat bij keuze bekendmaking rekening wordt gehouden met de doeltreffendheid ervan voor de vacante functie

Bijlage III             Uitbreiding mogelijke diploma‚Äôs maatschappelijk werker organisator gezins- en groepsopvang

Hogere regelgeving
  • Decreet over het lokaal bestuur
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies
Vorige beslissingen
  • Besluit van de raad van maatschappelijk welzijn van 21 december 2022 in verband met het vaststellen van het delegatiereglement en verrichtingen die uitgesloten zijn van visumverplichting
  • Besluit van het vast bureau van 3 juni 2022 in verband met de vaststelling van de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° en 3° decreet lokaal bestuur)
Motivering

Op inhoudelijk vlak werd er een bepaling geschrapt dat de bekendmaking niet beperkt kan blijven tot elektronische kanalen. Op die manier heeft men meer vrijheid met het kiezen van de kanalen en is het budgetvriendelijker.   De attractiviteitspremie mag volgens ABB voorlopig niet opgenomen worden voor de fietsleasing in de rechtspositieregeling en werd dus niet opgenomen. De diplomavoorwaarden voor de functie van een maatschappelijk werker gezins- en groepsopvang werden uitgebreid zodat men meer kandidaten kan vinden voor de invulling van deze functie.

Besluit

Artikel 1.

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en het OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° decreet lokaal bestuur) van De Pinte, zoals gehecht in de bijlage, wordt vastgesteld voor wat betreft de bepalingen die betrekking hebben op het OCMW- personeel.


Artikel 2.

De rechtspositieregeling van het OCMW-personeel (artikel 186 § 2 3° decreet lokaal bestuur) van De Pinte, zoals gehecht in de bijlage, wordt vastgesteld.


Artikel 3.

Dit besluit en de inhoud ervan worden in uitvoering van artikel 286 van het decreet lokaal bestuur bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente door de voorzitter van het vast bureau.

 

Artikel 4.

In toepassing van artikel 330 van het decreet lokaal bestuur wordt de toezichthoudende overheid op dezelfde dag van de bekendmaking op de hoogte gebracht door de voorzitter van het vast bureau van de bekendmaking van dit besluit.

 

Artikel 5.

Deze rechtspositieregeling gaat in met ingang van heden.

 

Artikel 6.

De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en het OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° en 3° decreet lokaal bestuur), zoals vastgesteld in het vast bureau van 3 juni 2022, en alle voorgaande beslissingen met betrekking tot het vaststellen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel en het OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° en 3° decreet lokaal bestuur) worden opgeheven met ingang vanaf heden.