Terug
Gepubliceerd op 17/02/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 13/02/2023 - 20:00

Retributiereglement op de afgifte van asbestkits en containers - vaststellen

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Erik Van de Velde, Raadslid
Feiten en context

In februari 2020 startte via de Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland – IVM een sensibiliserend asbestproject inzake de ophaling van asbestplaten op afroep aan huis.

Dit project werd goedgekeurd door de OVAM en kan opnieuw verlengd worden. De bronophaling bij particulieren kan dus op dezelfde manier worden verdergezet: 30 euro per pakket.

Hogere regelgeving
 • Grondwet
 • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 • Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.
 • Wet van 28 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen
 • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en latere wijzigingen waarbij het beginsel “de vervuiler betaalt” als basis dient voor een milieubeleid dat streeft naar een hoog beschermingsniveau
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet)
 • Besluit van de Vlaamse regering van 27 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) en latere wijzigingen
Vorige beslissingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2021 betreffende het retributiereglement op de afgifte van asbestkits en containers
Plaats in meerjarenplan en budget
 • 0-AFVAL/0300-02/700425/GEMEENTE/DZM/IP-GEEN
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

Met ingang van 1 april 2023 wordt een retributie geheven op de afgifte van asbestkits voor ophaling van asbestplaten/leien aan huis op afroep door particulieren.

Per adres (perceel moet op grondgebied De Pinte liggen) kunnen er maximum 2 zakken worden aangevraagd bij het lokaal bestuur.

 

Artikel 2.

Met ingang van 1 april 2023 wordt een retributie geheven op de aanvraag tot het plaatsen van een asbestcontainer (inclusief 2 PBM-kits) door KMO's, jeugd- en sportverenigingen, landbouwers en het lokaal bestuur.

Per adres (perceel moet op grondgebied De Pinte liggen) kunnen er maximum 2 containers worden aangevraagd bij het lokaal bestuur.

 

Artikel 3.

De retributie is verschuldigd door diegene die de asbestkit aankoopt. Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.

 

Artikel 4.

 • Voor particulieren: het tarief van de retributie bedraagt: 30 euro per asbestkit (1 bigbag + 2 veiligheidskits). Met een maximum van 2 zakken per aanvrager.
 • Voor KMO's, jeugd- en sportverenigingen en het lokaal bestuur: 170 euro per container (inclusief 2 veiligheidskits). Met een maximum van 2 containers per aanvrager, maximum 400 m² of 30 m³ asbestplaten.
 • Voor elke bijkomende veiligheidskit: 10 euro per stuk.

 

Artikel 5.

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de ontvangst (retributie, andere kosten, …) ingevorderd conform het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale vorderingen en haar latere wijzigingen.

 

Artikel 6.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd met de praktische organisatie voor de invoering van de retributies.

 

Artikel 7.

Dit retributiereglement treedt in werking op 1 april 2023 tot en met 31 december 2025 (einddatum onder voorbehoud van de OVAM subsidies).

 

Artikel 8.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.

 

Artikel 9.

Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de IVM.