Terug
Gepubliceerd op 31/08/2022

Besluit  Gemeenteraad

di 30/08/2022 - 20:00

Gemeentelijke basisschool - retributiereglement - vaststellen

Aanwezig: Kathleen Ghyselinck, Wd. voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Feiten en context

De leerlingen en de leerkrachten van de gemeentelijke basisschool dienen voor het gebruik en/of verbruik van bepaalde zaken en/of diensten een bijdrage te betalen. Dit wordt geregeld in een retributiereglement.

Het bestaande retributiereglement zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 2020 geldt tot en met 31 augustus 2022.

Volgende prijzen zullen vanaf het schooljaar 2022-2023 aangepast worden:

Aanpassing bedrag melk: van 0,35€ naar 0,40€

Warme maaltijd kleuters: van 2,70€ naar 3€

Warme maaltijd lagere school: van 3,20€ naar 3,50€

Hogere regelgeving
 • De Grondwet
 • Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
 • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 • Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 27 tem 27quater, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2007
 • Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad
 • Decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau
 • Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen gezondheidstoezicht en sociale voordelen
 • Omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs
 • Omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende de informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement
 • Omzendbrief van 21 februari 2002 betreffende zorgvuldig bestuur in het basisonderwijs
 • Omzendbrief van 9 juni 2000 betreffende het zwemmen
Vorige beslissingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2020 betreffende retributiereglement gemeentelijke basisschool
Motivering

De bijdrage die voor de aankoop van melk en de maaltijden wordt gevraagd, wordt verhoogd ingevolge de inflatie. De prijzen voor de schoolmaaltijden en de melk zijn niet meer kostendekkend.

Publieke stemming
Aanwezig: Kathleen Ghyselinck, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad beslist vanaf 1 september 2022 volgende retributies te heffen:

1. Intern vervoer

 • Het tarief is tegen kostende prijs.
  Dit wil zeggen ritprijs (heen en terug) = kostprijs (op basis van factuur)/aantal deelnemende leerlingen.

2. Turnmateriaal

 • de prijs van een turn-T-shirt: 15 euro
 • de prijs van een turnbroek: 15 euro

3. Maaltijden en drankjes

 • warme maaltijden lager onderwijs: 3,5 euro per maaltijd
 • warme maaltijden kleuteronderwijs: 3 euro per maaltijd
 • warme maaltijden leerkrachten: 4,2 euro per maaltijd
 • soep: 0,40 euro per portie
 • melk: 0,40 euro per portie

4. Abonnementen, nieuwjaarsbrieven en uitstappen

 • het tarief voor verkochte vakantie- en themaboeken, abonnementen en nieuwjaarsbrieven is tegen kostprijs.
 • het tarief voor de uitstappen is tegen kost-/toegangsprijs.

5. Zwemmen: 1,20 euro per zwembeurt waarvan:

 • 1 euro voor het busvervoer van/naar het zwembad
 • 0,20 euro voor de toegang tot het zwembad
 • De leerlingen van het 6de leerjaar gaan gratis zwemmen (subsidies van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

6. Middagtoezicht: 0,35 euro per leerling per middagtoezicht op een volledige schooldag.


Artikel 2.

De retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in de school en door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot de betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind. 


Artikel 3.

De retributie voor de maaltijden voor de leerkrachten is verschuldigd door de leerkracht die de maaltijd nuttigt. 


Artikel 4.

Aan de retributieplichtige wordt een verzoek tot betaling verzonden. Het verschuldigde bedrag wordt betaald binnen dertig dagen vanaf verzending van de betaalbrief.


Artikel 5.

De retributieplichtige is gehouden alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken.


Artikel 6.

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en haar latere wijzigingen.


Artikel 7.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.


Artikel 8.

Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 september 2022 .