Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

Agenda  Gemeenteraad

ma 27/06/2022 - 20:00 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

   • Jaarrekening 2021 - deel gemeente - vaststellen

   • Jaarrekening 2021 - deel OCMW - goedkeuren

   • Rapportering organisatiebeheersing 2021 - Kennisname

   • Financiële rapportering 31/12/2021 - kennisname

  • IZ-IGS

   • Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - algemene vergadering op 29 juni 2022

  • IZ-Lokale economie

   • Wijk-werken projectvereniging Leie en Schelde - Jaarrekening en jaarverslag 2021 - Goedkeuren

  • ROM-GIS

   • Wonen - Goedkeuren statuten interlokale vereniging Wonen Leie en Schelde en indienen aangepast subsidiedossier

  • Grondzaken

   • Fietssnelweg F7 - samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg en het beheer

   • Verkeersafwikkelingsplan - kennisname weerhouden scenario

   • Aanvullend reglement op het wegverkeer - Vredestraat

  • Vrije tijd

   • Goedkeuren statuten Raad voor Lokale Economie en Middenstand (LEM)

  • VT-Evenementen

   • Nominatieve subsidie Cafeest 150 jaar De Pinte

  • VT-Sport

   • Wijziging tariefreglement sportpark Moerkensheide - goedkeuren

  • Financiën

   • Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2022/1 - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2022 – goedkeuren

   • Begrotingsrekening 2021– Politiezone Schelde - Leie - kennisname

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

   • Stand van zaken vluchtelingencrisis - Kennisname

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

   • Mondelinge vragen

Art. 26 van Decreet over het Lokaal Bestuur

De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.

In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.