Terug
Gepubliceerd op 28/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/06/2022 - 20:00

Jaarrekening 2021 - deel OCMW - goedkeuren

Aanwezig: Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Trudo Dejonghe, Christel Verleyen, Hannes Eechaute, Raadsleden
Afwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Feiten en context

De jaarrekening is een gezamenlijk beleidsrapport voor gemeente en OCMW en bevat een:

 • Beleidsevaluatie
 • Financiële nota
  Er is geen gemeentelijke bijdrage meer van de gemeente naar het OCMW.
 • Toelichting
 • Documentatie
  De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De raad moet er niet over beslissen. Ze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.

Het actieplan is het rapporteringsniveau in 2021.

 

Artikel 249 stelt dat de beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een geïntegreerd geheel vormen: de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. 


Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. 
Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Het MAT besprak de jaarrekening op 03 juni 2022.

Hogere regelgeving
 • Decreet over het Lokaal Bestuur
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
 • Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
 • Omzendbrief KB/ABB 2019/4: strategische meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen
 • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3: aanpassing meerjarenplannen 2020-2025 lokale en provinciale besturen
Vorige beslissingen
 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 december 2012 aangaande ‘Vaststellen van de waarderingsregels'
 • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 mei 2013 aangaande ‘Waarderingsregels goedkeuren'
 • Besluit van de gemeenteraad van 21 december 2021 waarbij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr.2 - deel OCMW werd goedgekeurd
 • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 04 februari 2022 aangaande overdracht van kredieten voor investeringen en financiering naar lopend boekjaar (2021-2022)
 • Besluit van het vast bureau van 04 februari 2022 aangaande overdracht van kredieten voor investeringen en financiering naar lopend boekjaar (2021-2022)
 • Besluit van het MAT van 03 juni 2022 aangaande opmaak ontwerp jaarrekening 2021
 • Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2022 aangaande kennisname van de jaarrekening 2021 - ontwerp
 • Besluit van het vast bureau van 10 juni 2022 aangaande kennisname van de jaarrekening 2021 - ontwerp
 • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022 aangaande jaarrekening 2021 - deel OCMW - vaststellen
 • Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2022 aangaande jaarrekening 2021 - deel Gemeente - vaststellen
Motivering

De jaarrekening 2021 heeft een:

 • beschikbaar budgettair resultaat van 7 878 054 euro;
 • autofinancieringsmarge van 2 413 751 euro;
 • gecorrigeerde autofinancieringsmarge van 2 636 551 euro;
 • overgedragen overschot van 634 254 euro;
 • balansresultaat op 31 december 2021 van 57 775 283 euro in activa en 57 775 283 euro in passiva.

 

In het OCMW zal er vanaf 2019 altijd een exploitatietekort zijn, omdat er geen gemeentelijke bijdrage meer vloeit naar het OCMW.

De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW zijn financiële verplichtingen kan nakomen.                                                       

Deze tussenkomst gebeurt in functie van de actuele liquiditeitstekorten (momentopname) en de interne facturatie.                                                                                                                                                                 

Verder zijn er geen vaste afspraken over de wijze waarop het bedrag wordt bepaald, daarom is die beslissing (tussenkomst van de gemeente aan het OCMW) impliciet vervat in de beslissing over de vaststelling van de jaarrekening waarin de tussenkomst in kwestie verwerkt is.

Een historisch overzicht kan men terugvinden onder 3.8

Motivatie stemgedrag

De Fractie Open Vld onthoudt zich met volgende motivatie: "Er zijn meer dan voldoende middelen beschikbaar – mede dankzij de belastingverhoging aan het begin van de legislatuur – echter er wordt niets mee gedaan. Concrete acties rond investeringen blijven uit – dit niettegenstaande wel gebudgetteerd in het MJP en niettegenstaande bepaalde investeringen meer dan noodzakelijk zijn én sommigen mogelijkheid bieden tot kostenbesparingen. Het WZC blijft ook kosten, het gebouw is sterk verouderd, we kampen met personeelsgebrek, maar concrete toekomstperspectieven blijven uit voor zowel de bewoners als het personeel." De fractie kan zich daarom niet vinden in het algemeen beleid dat dit bestuur voert.

De fractie Ruimte onthoudt zich. Er wordt geen specifieke motivatie gegeven.

Publieke stemming
Aanwezig: Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Bert Seynhaeve
Onthouders: Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn
Resultaat: Met 10 stemmen voor, 6 onthoudingen
Besluit

Enig artikel.

De jaarrekening 2021 - deel OCMW wordt goedgekeurd.