Terug
Gepubliceerd op 27/12/2021

Besluit  Raad voor maatschappelijk welzijn

di 21/12/2021 - 21:30

Arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW-personeel (artikel 186 § 2 1° en 2° decreet lokaal bestuur) en de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel (artikel 186 § 2 3° decreet lokaal bestuur) - opname van fietspolicy in de bijlage - vaststellen

Aanwezig: Kathleen Ghyselinck, Wd. voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Lieve Van Lancker, Wd. voorzitter van het vast bureau
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Leden van het vast bureau
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Vincent Van Peteghem, Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Feiten en context

De lokale besturen kunnen sinds de goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 een fietslease aanbieden aan hun medewerkers. Het bestuur nam deel aan de procedure voor de fietsleasing via Veneco en de opdracht werd gegund aan Belfius Auto Lease NV/Cyclis Bike Lease NV.

Vooraleer men kan starten met het aanbieden van de fietslease moet elk lokaal bestuur de nadere regels bij het aanbieden van fietslease opnemen in een fietspolicy die als bijlage bij het arbeidsreglement moet opgenomen worden. 

De fietspolicy werd op 26 november 2021 voorgelegd aan de vakorganisaties.

Hogere regelgeving
  • Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, waarbij alle openbare besturen sinds juli 2003 verplicht zijn een arbeidsreglement te hebben voor hun personeel
  • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
  • Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk van 15 maart 2017
  • Decreet over het lokaal bestuur
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft.
Vorige beslissingen
  • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 augustus 2020 in verband met het vaststellen van het arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW-personeel (art.186 §1 en §2 , 1° en 2° DLB)
  • Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 31 augustus 2020 in verband met het vaststellen van het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel (art.186 §1 en §2 , 3° DLB)
Publieke stemming
Aanwezig: Kathleen Ghyselinck, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De fietspolicy, zoals gehecht in de bijlage, wordt als bijlage opgenomen bij het arbeidsreglement voor het gemeente- en OCMW-personeel (art.186 §1 en §2, 1° en 2° DLB).


Artikel 2.

De fietspolicy, zoals gehecht in de bijlage, wordt als bijlage opgenomen bij het arbeidsreglement voor het OCMW personeel (art.186 §1 en §2, 3° DLB).


Artikel 3.

Deze bijlage wordt aan ieder personeelslid bezorgd en toegelicht en naar de Algemene directie toezicht op de Sociale inspectie gestuurd.


Artikel 4.

De bepalingen rond de fietspolicy treden in werking vanaf heden.