Terug
Gepubliceerd op 19/08/2022

Besluit  College van burgemeester en schepenen

vr 19/08/2022 - 14:00

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - afsluiten Baron de Gieylaan asfalteringswerken

Aanwezig: Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Feiten en context

Voor een overheidsopdracht uitgeschreven door het gemeentebestuur De Pinte dient een gedeelte van de Baron de Gieylaan (vanaf de rotonde aan De Post tot voorbij de aansluiting met de Florastraat t.h.v. huisnr. 157) tijdelijk afgesloten te worden voor asfalteringswerken. Deze werken zullen aanvangen op maandag 22 augustus 2022 en zullen vermoedelijk 5 dagen in beslag nemen. Fietsers en voetgangers hebben doorgang. Doorgaand verkeer is niet mogelijk, plaatselijk verkeer wel. Bewoners in de nabijheid worden per brief verwittigd van de werkzaamheden en de lokale omleiding. Handelaars blijven bereikbaar.

Hogere regelgeving
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
 • Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
 • Koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de nieuwe gemeentewet
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen over het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens
 • Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer
 • Dienstorder MOW/MIN/2010/01 van 11 januari 2010 betreffende de procedure aanvullende reglementen op gewestwegen beheerd binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
 • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur
Motivering

Aangezien er voor deze werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, is het noodzakelijk de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in het belang van de weggebruikers.

Besluit

Artikel 1.

Vanaf maandag 22 augustus 2022 wordt de Baron de Gieylaan vanaf de rotonde aan De Post tot voorbij de aansluiting van de Florastraat verkeersvrij gemaakt voor het uitvoeren van asfalteringswerken.

Er zal een wegbebakening geplaatst worden met een verkeersbord C3 en oranje/gele knipperlichten op volgende locaties:
 • ter hoogte van de rotonde aan De Post
 • ter hoogte van Begonialaan - Baron de Gieylaan
 • ter hoogte van Gloxinialaan - Baron de Gieylaan
 • op het kruispunt Salviapark - Baron de Gieylaan
 • op het kruispunt Scheldeveldestraat - Baron de Gieylaan
 • op het kruispunt Oude Gentweg - Baron de Gieylaan
 • ter hoogte van kruispunt Keistraat - Baron de Gieylaan
 

 Artikel 2.

Vanaf maandag 22 augustus tot zaterdag 27 augustus 2022 blijft de Baron de Gieylaan op de beschreven locatie volledig verkeersvrij voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is mogelijk. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien via Scheldeveldestraat - H. Consciencelaan - Borluutlaan - Kasteellaan, Klossestraat - Oude Gentweg en via Keistraat - Langevelddreef - Groenstraat. Dit wordt aangegeven met de nodige omleidingsborden F41.

 

Artikel 3.

De maatregelen hiervoor zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie volgens het goedgekeurde en bijhorende signalisatieplan.

 

Artikel 4.

De nodige signalisatie zal door de signalisatieverantwoordelijke van de firma NV De Vriese worden aangebracht volgens het goedgekeurde signalisatieplan.

 

Artikel 5.

Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan

 • Aanvrager/inrichter
 • Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
 • Wijkpolitie gemeentehuis
 • Parket van de Procureur des Konings
 • Dienst 101
 • Brandweer Gent
 • De Lijn Oost-Vlaanderen
 • Noodcentrale 112
 • Dienst Vrije Tijd De Pinte
 • Communicatieambtenaar