Terug
Gepubliceerd op 29/08/2022

Besluit  College van burgemeester en schepenen

vr 19/08/2022 - 14:00

Tijdelijke verordening op het politiereglement - Speelstraat Begonialaan 27 augustus 2022

Aanwezig: Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Feiten en context

Op 31 mei 2022 heeft mevrouw Lienmarie Lippens samen met de inwoners van de Begonialaan te De Pinte, een aanvraag ingediend voor het inrichten van een speelstraat in de Begonialaan op 27 augustus 2022 van 11 tot 19 uur.

Hogere regelgeving
 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer
 • Algemeen reglement op de politie op het wegverkeer
 • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, i.h.b. artikel 285 en artikel 286
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur
Motivering

Aangezien er voor dit evenement gebruik wordt gemaakt van het openbaar domein, is het noodzakelijk de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in het belang van de weggebruikers en de deelnemers.

Besluit

Artikel 1.

De openbare weg Begonialaan kan ingericht worden als speelstraat op 27 augustus 2022 van 11 uur tot 19 uur.


Artikel 2.

De maatregelen hiervoor zullen ter kennis gebracht worden aan de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie nl. een nadar of hek dat voorzien is van 2 rood-witte horizontale balken en het verkeersbord C3 (verboden toegang ‘in beide richtingen’ voor iedere bestuurder) met onderbord ‘Speelstraat’ met vermelding van de uren tijdens dewelke de straat als speelstraat wordt ingericht. Deze nadars zullen geplaatst worden volgens het bijhorende signalisatieplan.


Artikel 3.

De nodige signalisatie zal door de peters/meters van de speelstraat stipt worden aangebracht en verwijderd.
De dienst Openbare Infrastructuur zal ervoor zorgen dat de verkeersborden en nadars ter plaatse zijn.


Artikel 4.

Er wordt toestemming verleend aan IVM (huisvuilophaling) om in de speelstraat te mogen rijden tijdens de uren van de speelstraat voor de ophaling van het huisvuil.


Artikel 5.

Het reglement op de speelstraten zal aan de peters/meters-verantwoordelijken van de speelstraat overhandigd worden.


Artikel 6.

Afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan:

 • Aanvrager/inrichter
 • Politiezone Schelde-Leie, Hoofdcommissariaat De Pinte
 • Wijkpolitie gemeentehuis
 • Parket van de Procureur des Konings
 • Dienst 101
 • Brandweer Gent
 • De Lijn Oost-Vlaanderen
 • Dienst 100/112
 • IVM