Terug
Gepubliceerd op 20/05/2022

Agenda  Gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

  • IZ-IGS

   • IGS Westlede - algemene vergadering van 14 juni 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

   • Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - Algemene vergadering van 8 juni 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

   • TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - Algemene jaarvergadering van 17 juni 2022 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

  • Juridische dienst

   • Huishoudelijk reglement gemeenteraad - vaststellen

  • ROM-Stedenbouw

   • RUP Zevergem Scheldedorp - definitieve vaststelling

  • Grondzaken

   • Verzoekschrift aan de gemeenteraad desbetreffend het Traject stationsomgeving - antwoord verzoekschrift

   • Farys - Bijzonder Waterverkoopreglement - vaststellen

  • Vrije tijd

   • Terrasreglement - vaststellen

  • VT-Cultuur

   • Verlenging reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte

  • VT-Jeugd

   • Reglement tienerwerking 2020-2025 - vaststellen

  • Financiën

   • Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn - jaarrekening 2021 - advies

   • Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - jaarrekening 2021 - advies

   • Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2021– kennisname

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

   • Stand van zaken vluchtelingencrisis - Kennisname

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

   • Mondelinge vragen

Art. 26 van Decreet over het Lokaal Bestuur

De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.

In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.