Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

Besluitenlijst  Gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30 Raadzaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

    Goedgekeurd

    De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

  • IZ-IGS

   • IGS Westlede - algemene vergadering van 14 juni 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

    Goedgekeurd

    De agendapunten van de algemene vergadering van IGS Westlede van 14 juni 2022 en de daarbij horende documentatie worden goedgekeurd.

    Aan de vertegenwoordiger van de gemeente,  of de plaatsvervangend vertegenwoordiger, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGS Westlede op 14 juni 2022, wordt opgedragen zijn stem­gedrag af te stemmen op de beslissingen ge­no­men in de gemeente­­raad van heden.

     

   • Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM) - Algemene vergadering van 8 juni 2022 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat volmachtdrager

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van IVM van 8 juni 2022 goed. De vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van IVM van 8 juni 2022 zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden.

   • TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - Algemene jaarvergadering van 17 juni 2022 - beraadslagen agenda en bepalen mandaat vertegenwoordigers

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van 17 juni 2022. De gemeenteraad draagt de vertegenwoordiger of de plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVW ov vastgesteld op 17 juni 2022, te onderschrijven en hun stemgedrag af stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

  • Juridische dienst

   • Huishoudelijk reglement gemeenteraad - vaststellen

    Goedgekeurd

    Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vastgesteld.

  • ROM-Stedenbouw

   • RUP Zevergem Scheldedorp - definitieve vaststelling

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Zevergem - Scheldedorp definitief vast en het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  • Grondzaken

   • Verzoekschrift aan de gemeenteraad desbetreffend het Traject stationsomgeving - antwoord verzoekschrift

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt het antwoord op het "verzoekschrift aan de gemeenteraad desbetreffend het Traject stationsomgeving", ingediend op maandag 14 maart 2022, goed.

   • Farys - Bijzonder Waterverkoopreglement - vaststellen

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad stelt het bijzonder waterverkoopreglement vast.

  • Vrije tijd

   • Terrasreglement - vaststellen

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt een gemeentelijk terrasreglement goed.

  • VT-Cultuur

   • Verlenging reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad gaat akkoord met een verlenging voor twee jaar van het 'Reglement voor tegemoetkoming in de kosten voor een muzikaal optreden in een café- of restaurantuitbating in De Pinte'.

  • VT-Jeugd

   • Reglement tienerwerking 2020-2025 - vaststellen

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad stelt het reglement op de tienerwerking vast en heft het reglement van 16 december 2019 daaromtrent op vanaf 13 juni 2022.

  • Financiën

   • Kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn - jaarrekening 2021 - advies

    Goedgekeurd

    De jaarrekening 2021 van kerkfabriek Sint Nicolaas van Tolentijn sluit af met een exploitatiesaldo van 8 320,08 euro en met een investeringssaldo van 0 euro. De gemeenteraad verleent gunstig advies.

   • Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - jaarrekening 2021 - advies

    Goedgekeurd

    De jaarrekening 2021 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart sluit af met een exploitatiesaldo van 17 856,25 euro en met een investeringssaldo van 189 euro. De gemeenteraad verleent gunstig advies.

   • Hulpverleningszone Centrum – jaarrekening 2021– kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2021 van de Hulpverleningszone Centrum.

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de gemeente De Pinte.

   • Stand van zaken vluchtelingencrisis - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de vluchtelingencrisis in de gemeente De Pinte.

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

   • Mondelinge vragen

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mondelinge vragen en antwoorden.

Namens Gemeenteraad,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad