Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 20:00

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 2023 - 2025 - Vaststellen

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Feiten en context

Steden, gemeenten en burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of het onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze werken vinden plaats langs gemeentelijke wegen en hebben bijgevolg een impact op het openbaar domein. Bovendien moeten er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en daarnaast zijn er een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein.

Op 6 maart 2017 werd daarom de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd door de gemeenteraad, die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten. Naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP..., werd de Code geactualiseerd.

Het huidig reglement vervalt eind dit jaar waardoor een nieuw reglement noodzakelijk is.

Hogere regelgeving
  • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
  • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2017 betreffende de goedkeuring van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken
  • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 2020 - 2022
Motivering

Reeds meerdere jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen. De mogelijkheid om bij de distributienetbeheerder de betaling te verkrijgen van een gemeentelijk opgelegde retributieheffing vindt zijn grondslag in de statuten, waarvoor de raad van bestuur een algemeen kader kan creëren, en voor zover dit aanvaard is in het distributienettarief door de reguleringsinstantie. Er is eveneens voorzien dat de distributienetbeheerder aan haar vennoten alle informatie ter beschikking zal stellen die noodzakelijk is om de belasting of retributie te heffen.

Motivatie stemgedrag

De fractie Ruimte onthoudt zich omdat dit retributiereglement zoals het vandaag voorligt niet in de lijn ligt met de beslissing die genomen werd in de gemeenteraad van november 2022, met name dat er geen principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer zou genomen worden m.b.t. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van Elia.

 

Open vld keurt mee goed met de uitdrukkelijke verbintenis dat de problematiek rond Elia verder wordt onderzocht en er indien nodig een aanpassing komt aan het retributiereglement

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Antoine Van Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Onthouders: Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn
Resultaat: Met 13 stemmen voor, 6 onthoudingen
Besluit

Artikel 1.

Er wordt aan de eigenaar van elke nuts­voor­ziening een retributie aan­ge­­rekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het ge­meen­telijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeen­te­we­gen.

Permanente nutsvoorzieningen omvatten:

  • alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver­deel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof
  • alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg. Deze worden eveneens aanzien als nuts­voorzieningen

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voor­af­gaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing, of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributienetbeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributienetbeheerder of de werkmaatschappij.

 

Artikel 2.

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt per meter sleuflengte voor werken in rijwegen 10,24 euro, voor werken in voet­paden 7,88 euro en voor werken in aardewegen 4,73 euro. 

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

 

Artikel 3.

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grond­gebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als zijn werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings­punten op het grondgebied van de gemeente.

 

Artikel 4.

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

 

Artikel 5.

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

 

Artikel 6.

Bij gebrek aan betaling in der minne wordt de retributie ingevorderd conform het gemeenteraadbesluit van 29 april 2019, retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en haar latere wijzigingen.

 

Artikel 7.

Dit reglement heeft uitwerking vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.