Terug
Gepubliceerd op 03/04/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/03/2023 - 20:00

Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten - Vaststellen

Aanwezig: Kathleen Ghyselinck, Wd. voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Feiten en context

Op de openbare wegen komt regelmatig papier van drukwerk terecht evenals gelijkgestelde producten. Het beginsel dat ‘de vervuiler betaalt’ betekent dat de kosten voor maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging en voor het herstellen van schade voor rekening zijn van de vervuiler. De gemeente maakt kosten voor de ophaling en de verwerking van het afval dat gegenereerd wordt door de verspreiding van het drukwerk en gelijkgestelde producten.

Het huidig reglement is onvoldoende duidelijk en laat te veel ruimte voor discussie.

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd:

 • artikel 3 betreffende de belastingplichtige
 • toevoeging van het begrip adverteerder in artikel 1
 • aanpassing van de definitie van verspreiding in artikel 1
 • de inwerkingtreding
Hogere regelgeving
 • Grondwet
 • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en latere wijzigingen
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 40 en artikel 41
 • Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
 • Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleegbaarheid
 • Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
Vorige beslissingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende gemeentebelasting op huis-aan-huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk met handelskarakter
 • Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende het belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten
Publieke stemming
Aanwezig: Kathleen Ghyselinck, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel.

De gemeenteraad stelt het belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten, zoals gehecht in de bijlage, vast.