Terug
Gepubliceerd op 18/06/2021

Agenda  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00 Raadzaal

De gemeenteraad zal digitaal plaatsvinden.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de beslissingen van de federale overheid betreffende het coronavirus (Covid-19), is op 26 oktober 2020 een burgemeesterbesluit opgemaakt waarbij beslist werd dat de gemeenteraad enkel nog digitaal zal plaatsvinden.

 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 en het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen

   • Begrotingsrekening 2020– Politiezone Schelde - Leie - kennisname

   • Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2021/1 - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2021 – Goedkeuring

   • Rapportering organisatiebeheersing 2020 - Kennisname

  • IZ-IGS

   • Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - algemene vergadering op 30 juni 2021

  • IZ-Lokale economie

   • Samenwerkingsovereenkomst 'Expert lokale economie' - verlenging

  • Juridische dienst

   • EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte vzw - aanvaarding saldo activa

  • Grondzaken

   • Belastingreglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

   • Reglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

   • Restauratie Kapel van Hemelrijk - Goedkeuring verrekening 1

  • VT-Bibliotheek

   • Afsprakennota Piano in de bibliotheek 2021-2025 - goedkeuring

   • Dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte - wijzigingen - goedkeuring

   • Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek - goedkeuring

   • Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek - goedkeuring

   • Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek - goedkeuring

  • VT-Cultuur

   • Jaarrekening, activiteitenverslag en verslag accountant Cultuurregio Leie Schelde - goedkeuring

  • VT-Sport

   • Goedkeuren statuten Sport@DePinte

  • Financiën

   • Meerjarenplan - kredietverschuiving 1/2021 & 2/2021 - kennisname

  • OGG

   • Aankoop bolderkar en bakfiets voor vervoer kinderen tussen VBS De Pinte en BKO Ferm 't Bommeltje

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

   • Mondelinge vragen

Art. 26 van Decreet over het Lokaal Bestuur

De gemeenteraad kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is.

In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede keer op de agenda voorkomen.

In de oproeping, vermeld in het tweede lid, wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van dit artikel overgenomen.

Namens Gemeenteraad,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad