Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00

Belastingreglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

Het huidig gemeentelijk reglement ambulante activiteiten is niet meer aangepast aan de recente wetgeving, meer bepaald het decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Ook werd een luik ‘occasionele verkoop met niet-commercieel karakter’ toegevoegd. Een voorstel van aanpassing ligt voor.

Naar aanleiding van de herziening van dit gemeentelijk reglement werd ook het huidig belastingreglement geëvalueerd. Het huidig belastingreglement ambulante activiteiten werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en is geldig tot en met 31 december 2025. Dit reglement bevat 24 verschillende tarieven. Het voorstel van nieuwe reglement bevat een vereenvoudiging naar 7 tarieven.

Een eerste ontwerp van aanpassing reglement werd voorgelegd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het ABB merkte op dat het reglement slaat op zowel privédomein als op openbaar domein en daarom een belastingreglement moet zijn; een retributie kan immers niet van toepassing zijn op privédomein. Daarnaast kan in één belastingreglement zowel de inname op openbaar als op privédomein door ambulante activiteiten getaxeerd worden.

Hogere regelgeving
  • KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
  • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting en latere wijzigingen
  • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
  • Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
  • Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 over bekendmaking en raadpleging
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2009 betreffende de belasting op plaatsen van kramen op het openbaar domein of op privédomein langsheen het openbaar domein
  • Besluit van de gemeenteraad van 18 november 2013 betreffende de belasting op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante activiteiten op het openbaar domein
  • Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende belastingreglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante activiteiten op het openbaar domein
Motivatie stemgedrag

De fractie Ruimte stemt tegen dit belastingreglement. Zij wensen dit belastingreglement af te schaffen. Zo worden de ambulante handelaars op dezelfde wijze behandeld als de foorkramers voor wie de belasting ook werd afgeschaft. Bovendien weegt de kost en administratieve opvolging niet op tegen de lage inkomsten.

 

De fractie Open Vld keurt dit punt goed en kijkt uit naar de evaluatie en de overweging naar het nut van het bestaan van dit belastingreglement.

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Antoine Van Nieuwenhuyze, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Evelyne Gomes, Hannes Eechaute
Tegenstanders: Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Marthe Van Den Abbeele, Ina Quintyn
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 6 stemmen tegen
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het belastingreglement voor de ambulante activiteiten op het openbaar domein en privédomein, zoals gehecht in bijlage, goed.

 

Artikel 2.

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2021 en geldt tot en met 31 december 2025.

 

Artikel 3.

Het bestaande retributiereglement ambulante activiteiten, goedgekeurd op de gemeenteraad van 16 december 2019, wordt opgeheven met uitzondering voor de reeds lopende vergunningen. 

 

Artikel 4.

Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.