Terug
Gepubliceerd op 07/07/2021

Besluitenlijst  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00 Digitaal
 • Openbaar

  • Interne zaken

   • Goedkeuren notulen vorige vergadering

    Goedgekeurd

    De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 en het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende opheffing van het burgemeesterbesluit van 10 november 2020 en het burgemeesterbesluit van 23 november 2020 betreffende politieverordening tot sluiten van het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en bijkomende maatregelen betreffende het skatepark en omnisportterrein Moerkensheide in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19).

   • Bekrachtiging van het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 juni 2021 betreffende gedeeltelijke opheffing van het burgemeesterbesluit van 28 juli 2020 betreffende tijdelijk politiereglement in het kader van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, aanvullende maatregelen betreffende de verplichting tot het dragen van een mondmasker in alle publieke gedeelten van de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en faciliteiten en overige drukke plaatsen.

   • Begrotingsrekening 2020– Politiezone Schelde - Leie - kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de begrotingsrekening 2020 van de politiezone Schelde - Leie.

   • Hulpverleningszone Centrum: budgetwijziging 2021/1 - gewijzigde exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2021 – Goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2021 van de Hulpverleningszone Centrum goed.

   • Rapportering organisatiebeheersing 2020 - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering organisatiebeheersing werkingsjaar 2020.

  • IZ-IGS

   • Gemeentelijke Holding NV - in vereffening - algemene vergadering op 30 juni 2021

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad beslist goedkeuring te geven aan de punten op de agenda van de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding NV - in vereffening en de vertegenwoordiger op te dragen het stemgedrag af te stemmen op het standpunt ingenomen op de gemeenteraad.

  • IZ-Lokale economie

   • Samenwerkingsovereenkomst 'Expert lokale economie' - verlenging

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 'Expert lokale economie'.

  • Juridische dienst

   • EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte vzw - aanvaarding saldo activa

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad aanvaardt de resterende activa van de ontbonden EVA Onderwijs en Samenwerking De Pinte.

  • Grondzaken

   • Reglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

    Goedgekeurd

    Het reglement organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein en privédomein wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en gaat in op 1 juli 2021.

   • Belastingreglement ambulante activiteiten op openbaar domein en privédomein - goedkeuring

    Goedgekeurd

    Het belastingreglement ambulante activiteiten op het openbaar domein en privédomein wordt goedgekeurd door de gemeenteraad en treedt in werking op 1 juli 2021.

   • Restauratie Kapel van Hemelrijk - Goedkeuring verrekening 1

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt verrekening 1 van de opdracht “Restauratie Kapel van Hemelrijk” goed.

  • VT-Bibliotheek

   • Afsprakennota Piano in de bibliotheek 2021-2025 - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt de Afsprakennota Piano in de bibliotheek 2021-2025 goed.

   • Dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte - wijzigingen - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt het gewijzigde dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte goed.

   • Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt het Gebruikersreglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek goed.

   • Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt het Retributiereglement voor het gebruik van de piano in de bibliotheek goed.

   • Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt het Reglement boekvoorstellingen in de bibliotheek goed.

  • VT-Cultuur

   • Jaarrekening, activiteitenverslag en verslag accountant Cultuurregio Leie Schelde - goedkeuring

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt de jaarrekening, het activiteitenverslag en verslag accountant werkingsjaar 2020 van de Raad van Bestuur Cultuurregio Leie Schelde goed.

  • VT-Sport

   • Goedkeuren statuten Sport@DePinte

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad keurt de statuten van het adviesorgaan Sport@DePinte goed. Bij de installatie van het adviesorgaan voor sport wordt de oude sportraad opgeheven.

  • Financiën

   • Meerjarenplan - kredietverschuiving 1/2021 & 2/2021 - kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de meerjarenplankredietverschuivingen 1/2021 & 2/2021- deel gemeente.

  • OGG

   • Aankoop bolderkar en bakfiets voor vervoer kinderen tussen VBS De Pinte en BKO Ferm 't Bommeltje

    Goedgekeurd

    De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een bolderkar en elektrische bakfiets. Bijkomend krediet zal voorzien worden in de eerstvolgende meerjarenplanaanpassing.

  • Gemeenteraad

   • Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de coronacrisis en -maatregelen in de gemeente De Pinte.

   • Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mededelingen van de voorzitter.

   • Mondelinge vragen

    Ter kennis genomen

    De gemeenteraad neemt kennis van de mondelinge vragen en antwoorden.

Namens Gemeenteraad,

Veerle Goethals
Algemeen directeur

Vincent Van Peteghem
Voorzitter gemeenteraad