Terug
Gepubliceerd op 04/10/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/09/2021 - 20:00

Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT containers, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep - goedkeuring

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
Feiten en context

Gezien een aantal wijzigingen in de afvalophaling, dringt een aanpassing van het retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep zich op.

In plaats van een waarborg te vragen voor het gebruik van een GFT-container, moeten de containers voortaan worden aangekocht gezien dit minder administratieve handelingen inhoudt en de container is dan ook niet langer gebonden aan een adres.

De prijs van de waarborg wordt gelijk gehouden voor de aankoop, namelijk 15 euro.

Voor de inwoners die reeds in het verleden een waarborg hebben betaald, wordt een overgangsregeling voorzien. Inwoners die niet wensen dat de GFT-container hun eigendom wordt, dienen contact op te nemen met de milieudienst om de container af te geven en hun waarborg terug te krijgen. Hiervoor wordt een overgangstermijn voorzien tot 30 september 2022. Hiervoor zal de nodige communicatie gebeuren.

De verkoop van kmo-zakken voor handelaars en verenigingen werd stopgezet, dit werd verwijderd uit artikel 2.

Hogere regelgeving
 • Grondwet
 • Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen
 • Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen
 • Artikel 285 en 286 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 • omzendbrief KB/ABB 2Ol9/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)
 • Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016 en latere wijzigingen
Vorige beslissingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 betreffende de goedkeuring retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
 • Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende het retributiereglement voor het innen van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en latere wijzigingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de goedkeuring retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep
Plaats in meerjarenplan en budget
 • 0-AFVAV03/00-0217/00424/Gemeente/DZM/IP-geen
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT containers, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep, zoals gehecht in de bijlage, goed.

 

Artikel 2.

Dit retributiereglement treedt in werking op 1 november 2021 tot en met 31 december 2025 en wordt bekendgemaakt conform de voorwaarden van het decreet lokaal bestuur.
Het retributiereglement van 29 augustus 2016 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt opgeheven op 1 november 2021.
Het retributiereglement van 16 december 2019 op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep wordt opgeheven op 1 november 2021.


Artikel 3.

Afschrift van onderhavige beraadslaging zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, IVM en OVAM.