Terug
Gepubliceerd op 04/10/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/09/2021 - 20:00

Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - goedkeuring

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Leen Gryffroy, Raadslid
Feiten en context

Bij besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 werd deze politieverordening het laatst gewijzigd, ondertussen zijn er opnieuw een aantal aanpassingen door te voeren (wetgeving, nieuwe fracties, afsprakensysteem, ...).

Hierdoor dient de politieverordening te worden aangepast.

In volgende artikelen werden wijzigingen aangebracht:

 • art 15 §4: maximum 3 zakken van 60l, dus 180 liter in plaats van 4 (240l) (uitvoeringsplan)
 • art.19: toegevoegd 'horeca'
 • art 31-34: wijzigingen met betrekking tot de aankoop van een GFT-container in plaats van waarborg
 • art.55 §9: bezoekers dienen een afspraak te maken - nieuw artikel
 • art.56: - asbest: moet verpakt aangeleverd en getransporteerd worden (omzendbrief)
             - nieuwe fracties: matrassen, roofing, nirenibra, kalkhoudend
Hogere regelgeving
 • Decreet over het Lokaal Bestuur
 • Nieuwe gemeentewet
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), waaruit blijkt dat prijsvorken moeten worden vastgesteld waarbinnen de tarieven voor grofvuil en steenpuin moeten vallen
 • Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van 16 september 2016 en latere wijzigingen
 • Omzendbrief betreffende de wijziging en actualisatie van de omzendbrief van 27 augustus 2008 over de inzameling van asbestcement op de recyclageparken in het Vlaams gewest
Vorige beslissingen
 • Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2019 in verband met de politieverordening betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Laure Reyntjens, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Ann Vandenbussche, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.

De politieverordening, zoals gehecht in bijlage, betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd.


Artikel 2.

Deze politieverordening treedt in werking op 1 oktober 2021. De gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2019 met betrekking tot de politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt opgeheven vanaf 1 oktober 2021.

 

Artikel 3.

Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de nieuwe gemeentewet en het decreet lokaal bestuur.

 

Artikel 4.

Een eensluidend afschrift van deze verordening wordt conform het decreet lokaal bestuur, toegezonden aan de Deputatie Oost-Vlaanderen, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie van de politierechtbank en de zonechef van de politiezone Schelde-Leie.
Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en IVM.