Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 30/05/2022 - 20:30

Farys - Bijzonder Waterverkoopreglement - vaststellen

Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Voorzitter gemeenteraad
Lieve Van Lancker, Wd. burgemeester
Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Schepenen
Kathleen Ghyselinck, Voorzitter BCSD
Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Raadsleden
Veerle Goethals, Algemeen directeur
Feiten en context

In het kader van het verhogen van de zuiveringsgraad van het afvalwater zijn inwoners van de gemeente verplicht hun woning aan te sluiten op de openbare riolering of op een individueel systeem voor de behandeling van afvalwater (IBA).

De gemeenteraad keurde op 9 maart 2009 de kostprijs goed voor de aansluiting op de riolering op het grondgebied De Pinte, zijnde 1.000 euro (excl. btw).

De kost van een huisaansluiting in De Pinte bedroeg tussen december 2019 en september 2021 gemiddeld 1.253,23 euro (excl. btw).

 

Hogere regelgeving
  • Wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van KB van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift 'Nieuwe gemeenteweg', art. 135 §2
  • Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), hoofdstukken 2.3.; 4.2.; 5.3. en 6.2.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, hoofdstuk 3 sanering
  • Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 40 en 41
Vorige beslissingen
  • Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2004 betreffende de toetreding als zuiveringsvennoot bij TMVW - AquaRio
  • Besluit van de gemeenteraad van 9 maart 2009 betreffende het vastsstellen van de aansluitingskost op de gemeentelijke riolering
Motivering

Overeenkomstig artikel 2.5.3.1, §2 van  het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, kan het Algemeen Waterverkoopreglement door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk worden aangevuld met een Bijzonder Waterverkoopreglement, voor zover dat niet strijdig is met het Algemeen Waterverkoopreglement en met de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Publieke stemming
Aanwezig: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve, Veerle Goethals
Voorstanders: Vincent Van Peteghem, Lieve Van Lancker, Willem Rombaut, Kristof Agache, Ann Vandenbussche, Benedikte Demunck, Kathleen Ghyselinck, Wim Vanbiervliet, Hilde Claeys, Antoine Van Nieuwenhuyze, Trudo Dejonghe, Lutgard Vermeyen, Leen Gryffroy, Christel Verleyen, Liselotte Thienpont, Erik Van de Velde, Marthe Van Den Abbeele, Evelyne Gomes, Ina Quintyn, Hannes Eechaute, Bert Seynhaeve
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Artikel 1.
De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel dient uitgevoerd dient te worden door TMVW. De afvoerbuis dient afgeschuind te worden en de uitstroomconstructie dient uit 1m² kasseien of gelijkwaardig materiaal te bestaan.

 
Artikel 2.
Er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes (DWA en RWA) voorzien te moeten worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein. De huisaansluitputjes dienen op privaat domein geplaatst te worden. De plaatsing van de huisaansluitputjes buitenshuis gebeurt door TMVW. De plaatsing van de huisaansluitputjes binnenshuis gebeurt steeds door de burger.

Het DWA en RWA huisaansluitputje dienen uitgerust te zijn met een stankslot en uit kunststof (PP) te bestaan.
 

Artikel 3.

Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein dient de burger de TMVW te contacteren.


Artikel 4.

De realisatie van werken aan de huisaansluiting op vraag van de burger gebeurt aan kostende prijs. In uitzondering hierop gebeurt de aanrekening aan forfaitair tarief voor :

  •     de eerste huisaansluiting van eengezinswoningen  (met uitzondering van verkavelingen)
  •     de eerste huisaansluiting van 'andere dan eengezinswoningen' (met uitzondering van verkavelingen)

Het bovenvermelde forfaitair bedrag voor een eerste huisaansluiting bedraagt 1.400 euro (excl. btw). Vrijstelling wordt verleend bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op initiatief van de gemeente.

Voor meergezinswoningen wordt geen bedrag per wooneenheid bovenop het forfaitaire bedrag aangerekend.

De plaatsing van een IBA door TMVW gebeurt aan hetzelfde tarief als een eerste huisaansluiting (1.400 euro (excl. btw)).

De hierboven vermelde forfaitaire bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index vermeld in het “Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur van 05 februari 2016”.

Geprefinancierde huisaansluitingen (wachtaansluitingen) worden op het ogenblik van indienstneming verhaald op de burger. Het bedrag voor de indienstneming van geprefinancierde huisaansluitingen bedraagt 1.400 euro (excl. btw).

Indien de burger bij buitendienststelling nalaat het nodige te doen overeenkomstig artikel 3.1.5 van het BWVR van TMVW doet TMVW zelf het nodige. De kosten die hieraan verbonden zijn worden niet doorgerekend aan de burger.
 

Artikel 5.
Een septische put in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is wel verplicht.

Een vetvanger voor horecazaken in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is verplicht in het geval van een vergunningsaanvraag.